REGULAMIN PRACOWNI

 RegulaminREGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH PRZEZKONTRASTOWNIA SP. Z O.O. z 15.05.2018r Postanowienia ogólne§ 1Regulamin ustala porządek wewnętrzny i organizację zajęć prowadzonych przez KONTRASTOWNIA SP. z O.O. w Warszawie, zwaną dalej „Pracownią” oraz związane z tym uprawnienia i obowiązki uczestników zajęć. § 21. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników zajęć.2. Uczestnik zajęć przed rozpoczęciem kursu jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.3. Treść niniejszego Regulaminu jest zamieszczona na stronie internetowej Pracowni: WWW.KONTRASTOWNIA.PL4. Uiszczenie przez uczestnika zajęć opłaty za uczestnictwo w kursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.Organizacja zajęć i zapisy § 3Informacje o kursie zamieszczane są na stronie internetowej www.kontrastownia.pl w zakładce “warsztaty artystyczne”.Opis zajęć obejmuje ilość zajęć, ich cenę oraz czas trwania. Wysyłając … Czytaj dalej REGULAMIN PRACOWNI