Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH PRZEZ

KONTRASTOWNIA SP. Z O.O. z 15.05.2018r

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin ustala porządek wewnętrzny i organizację zajęć prowadzonych przez KONTRASTOWNIA SP. z O.O. w Warszawie, zwaną dalej „Pracownią” oraz związane z tym uprawnienia i obowiązki uczestników zajęć.

§ 2

1. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników zajęć.

2. Uczestnik zajęć przed rozpoczęciem kursu jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

3. Treść niniejszego Regulaminu jest zamieszczona na stronie internetowej Pracowni: WWW.KONTRASTOWNIA.PL

4. Uiszczenie przez uczestnika zajęć opłaty za uczestnictwo w kursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Organizacja zajęć i zapisy

§ 3

Informacje o kursie zamieszczane są na stronie internetowej www.kontrastownia.pl w zakładce “warsztaty artystyczne”.
Opis zajęć obejmuje ilość zajęć, ich cenę oraz czas trwania.
Wysyłając formularz zgłoszeniowy uczestnik zobowiązuje się do uczestnictwa w zajęciach.
Wysyłając formularz zgłoszeniowy uczestnik zajęć wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez KONTRASTOWNIA SP. z O.O. dla celów marketingowych zgodnie z art. 23,24 i 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r.Nr.101, poz.926 z poź. zm.). Administratorem Danych Osobowych jest Aleksandra Sacharczuk, prezes zarządu KONTRASTOWNIA SP. Z O.O. z siedzibą na ul. Filtrowej 63 lok. 20 w Warszawie. W razie zastrzeżeń lub pytań prosimy o kontrakt mailowy na kontrastownia@gmail.com. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym lub w mailu w postaci imienia i nazwiska mogą zostać wykorzystane do promocji prac plastycznych na funpage pracowni pod adresem https://www.facebook.com/kontrastownia/.
Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

§ 4

Uczestnik dokonuje zapisu na cały kurs z góry.
Uczestnik może złożyć rezygnację z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia.
Rezygnacji można dokonać tylko drogą e-mailową na adres kontrastownia@gmail.com, nie później, niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kolejnego bloku zajęć.
E-mail zawierający oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach w kolejnym trymestrze powinien zawierać, krótką, 3-4 zdania, informację zwrotną opisującą powód rezygnacji i opinię o dotychczasowym kursie.
Odbycie pierwszej lekcji jest równoznaczne z zapisem na blok zajęć, chyba że strony ustaliły inaczej.

§ 5

Zajęcia plastyczne odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu w ustalonych godzinach, chyba że strony ustaliły inaczej.
W przypadku nieobecności na zajęciach uczestnik ma obowiązek mailowego ustalenia terminu odrobienia. Odrobienie zajęć jest możliwe tylko w trakcie trwania danego bloku zajęć plastycznych.

Opłaty

§ 6

W związku z udziałem w kursie uczestnik ponosi opłaty na rzecz Pracowni.
Opłata za kurs stały wynosi , w zależności od typu kursu:

930 zł - 11-tygodniowe kursy rysunkowo - malarskie

510 zł - 6-tygodniowe kursy digital painting

830 zł - 5-ciotygodniowe kursu rzeźbiarskie

510 zł - 6-ściotygodniowe kursy dla dorosłych hobbystów

chyba że strony ustaliły inaczej.
Cennik dotyczący kursów intensywnych i kursów specyficznych znajdują się przy opisie danego kursu w zakładce “warsztaty intensywne” na stronie internetowej www.kontrastownia.pl
Uiszczenie powyższej opłaty uprawnia uczestnika do uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach oraz do korzystania z Pracowni - po odbyciu obowiązkowych zajęć - w godzinach jej otwarcia.

§ 7

Opłata w formie zaliczki (½ ceny kursu) powinna zostać uiszczona przez uczestnika przed rozpoczęciem zajęć w danym trymestrze bloku zajęć przelewem na rachunek bankowy Pracowni.
Opłata powinna zostać uiszczona w pełnej wysokości przed końcem trwania kursu.
W szczególnych przypadkach – na wniosek uczestnika - Pracownia może rozłożyć należną opłatę za trymestr na dwie raty . Jest obowiązek zapłaty za cały blok zajęć plastycznych, na który zapisany jest uczestnik.

§ 8

Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach w trakcie trymestru nie uprawnia uczestnika do żądania zwrotu części opłaty przypadającej za niewykorzystane spotkania.
Żądanie zwrotu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, jest możliwe wówczas, gdy na miejsce osoby rezygnującej zapisze się inny, wskazany przez nią uczestnik.

W szczególnych przypadkach (choroby, zdarzeń losowych) istnieje możliwość dokonania zwrotu części sumy za nieodbyte zajęcia z wyjęciem opłaty administracyjnej na rzecz czynności administracyjnych oraz utrzymania rezerwacji. Opłata administracyjna nie może przekroczyć kwoty 100 zł brutto.

Dostępność Pracowni i udział w zajęciach dodatkowych

§ 9

Pracownia otwarta jest w trakcie zajęć dydaktycznych określonych przez dany blok zajęć plastycznych.
W roku szkolnym 2022/2023 są to następujące dni i godziny:
poniedziałek 14:00 - 21:00
wtorek 14:00 - 20:30
środa 14:00 - 21:00
czwartek 14:00 - 20:30
sobota 11 - 19:30
niedziela 11:00 - 19:30

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest wykonywanie przez uczestnika prac samodzielnie w domu, zamiast w Pracowni. Wówczas uczestnik powinien wykonane przez siebie prace przedstawić w Pracowni celem ich korekty przez prowadzącego zajęć.

Sprawy porządkowe

§ 10

Zakazane jest przekazywanie wszelkich materiałów i prac związanych z uczestnictwem w kursie organizowanym przez Pracownię jakimkolwiek podmiotom zewnętrznym. Dotyczy to zwłaszcza dostarczania materiałów osobom uczestniczącym w zajęciach prowadzonych przez podmioty konkurencyjne w stosunku do Pracowni.
Naruszenie powyższego obowiązku będzie skutkować odpowiedzialnością cywilną uczestnika z tytułu szkody poniesionej przez Pracownię.

Każdy uczestnik kursu ma prawo do korzystania kuchni w naszym lokalu na ul. Filtrowej 63 lok. 20 w Warszawie w trakcie godzin otwarcia pracowni. Jednocześnie użytkownik kuchni jest zobowiązany przestrzegać podstawowych zasad porządku.