Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH PRZEZ

KONTRASTOWNIA SP. Z O.O. z 15.05.2018 r. z poprawkami z dnia 30.08.2023 r. 

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin ustala porządek wewnętrzny i organizację zajęć prowadzonych przez KONTRASTOWNIA SP. z O.O. w Warszawie, zwaną dalej „Pracownią” oraz związane z tym uprawnienia i obowiązki uczestników zajęć.

§ 2

1. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników zajęć, niezależnie od tego z jakiego kursu decydują się korzystać.

2. Uczestnik zajęć przed rozpoczęciem kursu jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

3. Treść niniejszego Regulaminu jest zamieszczona na stronie internetowej Pracowni: WWW.KONTRASTOWNIA.PL

4. Uiszczenie przez uczestnika zajęć opłaty za uczestnictwo w kursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

Organizacja zajęć i zapisy

§ 3

Informacje o kursie zamieszczane są na stronie internetowej www.kontrastownia.pl w zakładce “warsztaty artystyczne”.
Opis zajęć obejmuje ilość zajęć, ich cenę oraz czas trwania.
Wysyłając formularz zgłoszeniowy uczestnik zobowiązuje się do uczestnictwa w zajęciach, zaś wpłata pierwszej wymaganej raty na ich poczet potwierdza akceptację warunków wynikających z niniejszego regulaminu, szczególnie w zakresie zobowiązania do opłacenia całego pakietu zajęć.
Wysyłając formularz zgłoszeniowy uczestnik zajęć wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez KONTRASTOWNIA SP. z O.O. dla celów marketingowych zgodnie z art. 23,24 i 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r.Nr.101, poz.926 z poź. zm.), a także w celu otrzymywania newslettera zawierającego informacje o nowościach, produktach i ofertach pracowni Kontrastownia. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie plików cookie zebranych podczas mojej sesji w witrynie do celów marketingowych. Podanie ww. danych jest dobrowolne. . Administratorem Danych Osobowych jest Aleksandra Sacharczuk, prezes zarządu KONTRASTOWNIA SP. Z O.O. z siedzibą na ul. Filtrowej 63 lok. 20 w Warszawie. W razie zastrzeżeń lub pytań prosimy o kontrakt mailowy na kontrastownia@gmail.com. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym lub w mailu w postaci imienia i nazwiska mogą zostać wykorzystane do promocji prac plastycznych na funpage pracowni na różnych platformach cyfrowych pod adresami:  https://www.facebook.com/kontrastownia/, https://www.instagram.com/kontrastownia/, a także na stronie internetowej https://www.kontrastownia.pl/.
Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

§ 4

Uczestnik dokonuje zapisu na cały kurs z góry.
Uczestnik może złożyć rezygnację z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia.
Rezygnacji można dokonać tylko drogą e-mailową na adres kontrastownia@gmail.com, nie później, niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kolejnego bloku zajęć.
E-mail zawierający oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach w kolejnym trymestrze powinien zawierać, krótką, 3-4 zdania, informację zwrotną opisującą powód rezygnacji i opinię o dotychczasowym kursie.
Opłata lub częściowa opłata pakietu zajęć oraz odbycie pierwszej lekcji jest równoznaczne z zapisem na blok zajęć, chyba że strony ustaliły inaczej.

§ 5

Zajęcia plastyczne odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu w ustalonych godzinach, chyba że strony ustaliły inaczej.
W przypadku nieobecności na zajęciach uczestnik ma obowiązek mailowego ustalenia terminu odrobienia. Pracownia zobowiązuje się do wysyłania propozycji terminów zajęć odrobieniowych minimum raz podczas trwania każdego pakietu zajęć. Odrobienie zajęć jest możliwe tylko w trakcie trwania danego bloku zajęć plastycznych.

Opłaty

§ 6

W związku z udziałem w kursie uczestnik ponosi opłaty na rzecz Pracowni.
Opłata za kurs stały wynosi , w zależności od typu kursu:

1050 zł - 11-tygodniowe kursy rysunkowo - malarskie dla młodzieży i dorosłych powyżej 15 roku życia

885 zł - 10-tygodniowe kursy rysunkowo - malarskie dla dzieci i młodzieży 10 - 15 lat

560 zł - 6-tygodniowe kursy digital painting

900 zł - 6-ciotygodniowe kursu rzeźbiarskie

540 zł - 6-ściotygodniowe kursy dla dorosłych hobbystów

chyba, że strony ustaliły inaczej.
Cennik dotyczący kursów intensywnych i kursów specyficznych znajdują się przy opisie danego kursu w zakładce “warsztaty intensywne” na stronie internetowej www.kontrastownia.pl
Uiszczenie powyższej opłaty uprawnia uczestnika do uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach oraz do korzystania z Pracowni - po odbyciu obowiązkowych zajęć - w godzinach jej otwarcia.

§ 7

Opłata w formie zaliczki (½ ceny kursu) powinna zostać uiszczona przez uczestnika przed rozpoczęciem zajęć w danym trymestrze bloku zajęć przelewem na rachunek bankowy Pracowni.
Opłata powinna zostać uiszczona w pełnej wysokości przed końcem trwania kursu.
W szczególnych przypadkach – na wniosek uczestnika - Pracownia może rozłożyć należną opłatę za trymestr na dwie raty . Jest obowiązek zapłaty za cały blok zajęć plastycznych, na który zapisany jest uczestnik.

§ 8

Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach w trakcie trymestru nie uprawnia uczestnika do żądania zwrotu części opłaty przypadającej za niewykorzystane spotkania.
Żądanie zwrotu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, jest możliwe wówczas, gdy na miejsce osoby rezygnującej zapisze się inny, wskazany przez nią uczestnik.

W szczególnych przypadkach (choroby, zdarzeń losowych) istnieje możliwość dokonania zwrotu części sumy za nieodbyte zajęcia z wyjęciem opłaty administracyjnej na rzecz czynności administracyjnych oraz utrzymania rezerwacji. Opłata administracyjna nie może przekroczyć kwoty 100 zł brutto.

Dostępność Pracowni i udział w zajęciach dodatkowych

§ 9

Pracownia otwarta jest w trakcie zajęć dydaktycznych określonych przez dany blok zajęć plastycznych.
W roku szkolnym 2023/2024 są to następujące dni i godziny:
poniedziałek 14:00 - 21:00
wtorek 14:00 - 20:30
środa 14:00 - 21:00
czwartek 14:00 - 20:30
sobota 11 - 19:30
niedziela 11:00 - 19:30

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest wykonywanie przez uczestnika prac samodzielnie w domu, zamiast w Pracowni. Wówczas uczestnik powinien wykonane przez siebie prace przedstawić w Pracowni celem ich korekty przez prowadzącego zajęć.

Częściowe przeniesienie praw autorskich

§ 10

Podczas warsztatów powstaną prace plastyczne o charakterze manualnym bądź cyfrowym. Uczestnik zajęć zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego część praw autorskich do dzieła, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, a w szczególności: utrwalanie i zwielokrotnianie utworu określoną techniką, obrót egzemplarzami oryginalnymi lub kopiami utworu, rozpowszechnianie utworu w inny sposób niż poprzez wprowadzenie do obrotu, np. wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu na platformach social media i stronach internetowych, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Bez zgody Kontrastownia sp. z o.o. powstałe w pracowni dzieła nie mogą promować podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Pracowni.

Sprawy porządkowe

§ 11

Zakazane jest przekazywanie wszelkich materiałów i prac związanych z uczestnictwem w kursie organizowanym przez Pracownię jakimkolwiek podmiotom zewnętrznym. Dotyczy to zwłaszcza dostarczania materiałów osobom uczestniczącym w zajęciach prowadzonych przez podmioty konkurencyjne w stosunku do Pracowni.
Naruszenie powyższego obowiązku będzie skutkować odpowiedzialnością cywilną uczestnika z tytułu szkody poniesionej przez Pracownię.

Każdy uczestnik kursu ma prawo do korzystania kuchni w naszym lokalu na ul. Filtrowej 63 lok. 20 w Warszawie w trakcie godzin otwarcia pracowni. Jednocześnie użytkownik kuchni jest zobowiązany przestrzegać podstawowych zasad porządku.